Stichting Evenementen Rotaryclub Apeldoorn

 
naam: STICHTING EVENEMENTEN ROTARYCLUB APELDOORN
RSIN/fiscaal nummer: 851157312
KvK: 54092973
opgericht: 7 december 2011
 
contactgegevens: Stichting Evenementen Rotaryclub Apeldoorn
Charlotte van Bourbonlaan 28
6961 ER Eerbeek
bestuurssamenstelling Boud van Beurden (voorzitter)
Peter Spanhaak
Ludwig Brouwer
Michel Wessel

Beleidsplan
Het organiseren van evenementen welke, met ondersteuning van de leden van de Rotaryclub Apeldoorn en ondersteund door externe sponsoren, zoveel mogelijk geld genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog mogelijke financiële bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren. Het goede doel / de goede doelen worden jaarlijks in overleg met het Bestuur en de leden van Rotaryclub Apeldoorn vastgesteld.

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch leden van de Rotaryclub Apeldoorn ontvangen enige vorm van beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
  • Het organiseren van evenementen enerzijds ten behoeve van het inzamelen van geld ten gunste van het goede doel en anderzijds ten behoeve van het organiseren van evenementen voor en door de Rotaryclub.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse uiteenlopende activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 1 juli 2019 – 30 juni 2020
In dit boekjaar is de Rotary Academy van Rotaryclub Apeldoorn van start gegaan. Deze activiteit is juridisch en financieel ondergebracht in deze stichting. 
In het boekjaar 2020-2021 zal hiervan financieel verslag worden  gedaan.