Stichting Alexander van Brerofonds en ANBI

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De STICHTING ALEXANDER VAN BREROFONDS is aangemerkt als ANBI.

Met de onderstaande gegevens krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI:

 
naam: STICHTING ALEXANDER VAN BREROFONDS
RSIN/fiscaal nummer: 8166.63.233
KvK: 41039896
Opgericht:
20 augustus 1985
 
contactgegevens: Rudi ter Heide (secretaris)
Oratoriumstraat 16
7323 KX Apeldoorn
Tel: 055 366 00 92
Email: rudi@terheide.nl
 
bestuurssamenstelling: Anton van Empel(voorzitter)
Dick Oude Alink (secretaris)
Stan Smits (penningmeester)
Rudi ter Heide (lid)
Boud van Beurden (lid)
Ludwig Brouwer (lid)
Leonard Pels Rijcken(lid)

Beleidsplan
Uit diverse inkomstenbronnen en door middel van donaties van binnen en buiten de Rotary Club Apeldoorn worden jaarlijks geldmiddelen toegevoegd aan het bestaande Van Brerofonds. Het doel is het fonds in stand te houden en in principe net zoveel aan middelen ten behoeve van diverse goede doelen uit te geven als er jaarlijks wordt toegevoegd. Bij het toekennen van middelen voor goede doelen wordt uitgegaan van een aantal vastgelegde richtlijnen welke o.a. betrekking hebben op geografische voorkeuren en op uitgangscriteria, welke te maken hebben met Herkenbaarheid, Betrokkenheid, Overzienbaarheid en Controleerbaarheid. Ook niet-materiële steun kan worden verleend.

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch leden van Rotary Club Apeldoorn ontvangen enige vorm van beloning.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel  de aan haar toevertrouwde fondsen – in overleg en samenwerking met de Rotary Club Apeldoorn – aan te wenden tot leniging van materiële nood van mensen alsmede tot het financieren van projecten en instellingen met een algemeen maatschappelijk belang, welke niet, althans niet in overwegende mate, anderszins in aanmerking komen voor materiële steun.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten financieel jaar 1 juli 2015 – 30 juni 2016
Rotaryclub Apeldoorn voert gedurende ieder clubjaar een aantal activiteiten uit ter bekostiging van een aantal goede doelen. In het afgelopen clubjaar waren dat een wijn project en een haardhout project. Daarnaast ontvingen we donaties door de leden en rente inkomsten. De donaties zijn voornamelijk verstrekt aan organisaties in de directe omgeving van Rotaryclub Apeldoorn. 

Financiële verantwoording
Reserve vorig boekjaar: € 35.011
Saldo boekjaar: € 15
Besteedbaar: € 35.026
 
Inkomsten:
Wijn project: € 951
Haardhout project: € 4.769
Donaties ontvangen: € 8.294
Rente: € 155
Totaal: € 14.168
 
Uitgaven:
Bank en administratiekosten: € 325
Giften aan:
  • Rotary Foundation: € 2.305
  • Giften aan andere Rotaryclubs: € 2.000
  • Vervoer vakantieweek Heemhof: € 567
  • Stichting Rotaplast Nederland: € 1.500
  • Ondersteuning vluchtelingen projecten: € 3.806
  • Stichting Vlielandkamp: € 900
  • RYLA: € 750
  • Stichting Maumu Youth Sports Development: € 2.000
Totaal giften: € 13.828                                   
Toevoegen aan de reserve: € 15
Totaal: € 14.168